web analytics
Chat
send query


ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 5วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  1. กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองพุทธคยา • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา
  2. นาลันทา • ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • เขาคิชฌกูฏ • พุทธคยา
  3. เมืองพุทธคยา • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี
  4. ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น • พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
  5. สนามบินคยา • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 5วัน 4คืน" />

วันแรก      กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองพุทธคยา • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้าเนรัญชรา

 เดินทางถึง สนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่ เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท

น าท่านสู่ หมู่บ้านนางสุชาดา(Sujata Village) มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ซึ่งนางสุชาดาเป็นผู้ ที่ถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ระหว่างทางก็จะผ่าน แม่น้าเนรัญชรา (Niranjana River) ปัจจุบันเรียกว่า Falgu River หรือ Phalgu River เป็นแม่น้าที่ถ้าฝนหยุดตก น้าในแม่น้าก็จะแห้งไปอย่างรวดเร็ว และจะอยู่ในสภาพที่แห้ง สามารถเดินข้ามได้อย่างสบาย

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

พักที่ BODHGAYA HOTEL

หมู่บ้านนางสุชาดายา

วันที่สอง    นาลันทา • ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • เขาคิชฌกูฏ • พุทธคยา

           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา มี ภูเขาล้อมรอบ 5 ลูก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เบญจคีรีนคร”เป็นเมืองหลักในการเผยแพร่ พระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ ณ กรุงราชคฤห์แห่งนี้ มากมาย

นาท่านเดินทางสู่ มหาลัยนาลันทา(Nalanda University) มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุใน พระพุทธศาสนา มีการสอนในหลากหลายวิชา ท้ัง พุทธปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคดี แพทยศาสตร์ เป็นต้น มีพระสงฆ์จากต่างประเทศเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น จ านวนมากแต่ครั้งพ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานั้นถูกเข้าใจว่าเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่จึงถูก ทหารชาวมุสลิมเติร์กเข้าท าลาย ท าให้คัมภีร์ทางศาสนาถูกเผาท้ังหมด

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านสู่ ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร เป็นสถานที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามี ลักษณะเป็นซากฐานก าแพงสูงประมาณ 6 ฟุตล้อมรอบบริเวณ ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นพระ คันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอันสวยงามได้อีกด้วย น าท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ต้ังอยู่ใกล้เชิงเขาเว ภารบรรพต บนริมฝ่ังแม่น ้ าสรัสวดีซึ่งมีตโปธาราม (บ่อน ้ าร้อนโบราณ)และวัดนี้ยังเป็นสถานที่ พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจ านวน 1,250 รูป ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นซาก โบราณสถานในสวนไผ่ที่ร่มรื่น

นาท่านสู่ ตโปธาราม เป็นบ่อน้า ร้อนโบราณ (Hot Water Spring) อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ที่ มีอายุมาก ก ว่า 2,000 ปีเ ป็นที่ อาบน้าสาธารณะของวรรระต่างๆ วิธีการอาบจะแบ่งเป็นชั้นๆตาม วรรณะสูงต่าเชื่อกันว่าการอาบน้า ณ ที่แห่งนี้จะสามารถช าระบาป และรักษาโรคได้ จากนั้น เดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ (Girdhkut Cave)มีลักษณะเป็นภูเขาที่เอียง ลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว้าง จุดเด่นที่น่าสนใจคือ อิฐปรักหักพังลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นที่ ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏิวิหารส าหรับพระภิกษุสงฆ์อีก หลายท่าน และยังเป็นสถานที่ที่เงียบสงัด และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนที่มาศักการะ

นาท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา

หมู่บ้านนางสุชาดา

พักที่  Bodhgaya Hotel

ันที่สาม    เมืองพุทธคยา • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้าคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองพาราณสี(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติความ เป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดเป็นเมืองที่มีผู้ อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3เดิมมีชื่อว่า“ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน” สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจ วัคคีย์ ลวดลายดอกไม้ที่รอบองค์พระสถูป เป็นศิลปะของยุคคุปตะแต่การส ารวจพบว่า แผ่นอิฐ

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านล่องเรือสู่แม่น้าคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตีหรือที่ เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ปฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพ สูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านั้น ยังมีหลายอย่างที่ใช้ในการประกอบพิธีเช่น สังข์, ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรือหม้อใส่น้า,การบูร, ดอกไม้, ก ายาน, ตะเกียงน้ามันฆี,พัดขนนกยูง และแส้หางจามรี เป็นต้น (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้าคงคา)

วันที่ส  ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น • พุทธคยา หรอื วัดมหาโพธิ

นาท่านล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า จากนั้น กลับเข้าสู่โรงแรม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple) ที่เป็นจุดก าเนิดของศาสนา พุทธ เพราะเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัม พุทธเจ้าที่นี่เป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้ว เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมี ต้นพระ ศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้มีท้ังหมด 4 ต้น นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าและ สถานที่แห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การ ยูเนสโกอีกด้วย

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระมหาเจดีย์พุทธคยา

วันที่ห้า  สนามบินคยา • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ


Send Your Package Query