web analytics
Chat
send query


พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี พาราณสี สารนาถ ทัวร์ 8 วัน จากกรุงเทพฯ

นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน

พุทธคยา – เมืองราชคฤห์– นาลันทา– เมืองปัตตานะ-ปัตตานะ – เมืองกุสินารา-กุสินารา – ลุมพินี-ลุมพินี เมืองไภรวา – เมืองสาวัตถี-สาวัตถี–พาราณสี-พาราณสี – พุทธคยาวสาล

India Buddhsit Tour

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – พุทธคยา– สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) -พระมหาโพธิ์เจดีย์

วันที่ 2 พุทธคยา – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฎ -วัดชีวกัมพวัน – วัดเวฬุวัน– มหาวิทยาลัยนาลันทา

วันที่ 3 เวสาลี – วัดป่ามหาวัน –เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช – เมืองกุสินารา

วันที่ 4. กุสินารา -สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) -เมืองลุมพินีวัน

วันที่ 5. สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) – วิหารมหามายา -สระโบกขรณี – เสาพระเจ้าอโศก-เมืองสาวัตถี

วันที่ 6. เมืองสาวัตถี-สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์-สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ-บ้านบิดาขององคุลีมาล-วังของพระเจ้าปเสนทิโกศล -บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี – วัดเชตุวันมหาวิหาร – ต้นอานันทโพธิ์ – เมืองพาราณสี

วันที่ 7. พาราณสี – ล่องเรือแม่น้าคงคา -สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา) สถูปเจาคันธี -ธรรมเมขสถูป –ชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ-ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก – เมืองพุทธคยา

วันที่ 8. พุทธคยา -กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - พุทธคยา

น. เดินทางถึง สนามบินพุทธคยา หลังจากขั้นตอนสนามบินและศุลกากรแล้ว น าท่านสู่ สงัเวชนยี สถานแหง่ แรก กราบนมสัการพุทธสถานทสี่ าคญั บรเิวณตน้ พระศรมี หาโพธิ์ และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา อนั เป็นสถานทตี่ รสั รูข้ ององคพ์ ระสมัมาสมั พุทธเจา้ องค์เจดีย์สเี่ หลี่ยมที่มีความสูงถงึ 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วย โบราณวัตถุ โบราณสถานส าคัญ นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่สรา้ งโดยพระเจา้อโศก มหาราช พระพุทธเมตตาภายในองค์พระเจดีย์พุทธคยา อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรม สระมุจลินทร์ พรอ้ มฟังการบรรยายโดยพระวทิ ยากรอธบิ ายถงึความส าคัญของสถานทตี่ ่างๆ และสวดมนต์ ภาวนา แล้วน าชมวัดนานาชาติเชน่ วัดไทย วัดญี่ปุ่ น วัดภูฏาน ฯลฯ (จ านวนวัดขึ้นกับเวลา) น าทา่ นเดนิ ทางเขา้สโู่ รงแรมทพี่ ัก

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม

พระมหาเจดีย์พุทธคยา

 

วันที่ 2 พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา - ไวสาลี

เชา้ รับปร ะ ท านอ า ห า ร เ ช้า ใน โรงแรม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ราชคฤห์ (Rajgir) เมืองที่เคยยิ่งใหญ่ เป็ นเมืองหลวงของแคว้นมคธ ในสมัยพุทธกาล ( ใ ชเ้ วลา เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 น า ที ) พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ไ ด้ ประดิษฐานตั้งมั่นที่นี้มาโดยตลอดเพราะการอุปถัมภ์บ ารุงของพระราชาผู้ทรงธรรมของเมือง เมืองราชคฤห์จึงเต็มไปด้วยโบราณสถานต่างๆ มากมาย น าท่านขึ้นชมเขาคิชกูฎ (Griddhakuta, Vulture's Peak) คือหนึ่งในเบญจคีรี หรือภูเขา 5 ลูก ได้แก่ เวภาระ เวปุ ละ คชิ ฌกูฏ อศิ คิ ลิ ิและปัณฑวะ เขาคชิ กฏู มลี ักษณะเหมอื นนกแรง้ หรือเป็นทเี่ กาะอาศัยของ ฝูงแร้งที่มาคอยกินซากศพโจรที่ถูกประหารและทิ้งลงเหว ในบริเวณโดยรอบเขาคิชกูฏนั้น นับว่าเป็นทสี่ ัปปายะของเหล่าพระอริยสาวกในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า เป็ นที่จ า พรรษาของพระอรหันตห์ ลายองค์เชน่ พระสารบี ตุ ร พระอานนท์พระมหากัสสปะ พระอนุรุทธะ พระปุณณมันตานีบุตร และพระอุบาลี เป็ นต้น เพื่อนมัสการ ณ กุฏิพระพุทธองค์ กุฎิพระ อานนท์ ถ ้าสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และถ ้าพระมหาโมลคัลลานะ และ สถานทพี่ ระเทวทัตกลงิ้ กอ้นหนิ ใสพ่ ระพุทธองค์

หมู่บ้านนางสุชาดา

 

ชมทวิทัศน์ของเมืองราชคฤหจ์ ากพื้นสูง (การขนึ้ เขาคชิ กูฏ ซงึ่ เป็นการเดนิ ขนึ้ ทสี่ ูง ลาดชัน พอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้น รถยนต์ไม่สามารถ ขึ้นไปถึงได ้ผูท้ แี่ ข็งแรงสามารถเดนิ ขนึ้ ได ้ใชเ้วลาประมาณ 30 - 45 นาทีก็ถึง หมายเหตุ: ส าหรับทา่ นทคี่ ดิ วา่ เดนิ ไม่ไหว สามารถนั่งเสลยี่ งโดยมคี นหามขนึ้ -ลงได้ แต่ต้อง แจง้ล่วงหนา้ก่อน เพื่อตดิ ต่อแขกใหเ้ตรียมคานหามไปรอทเี่ ชงิเขา (มคี ่าใชจ้่ายเพมิ่ ประมาณ 1,500 รูปี)

 

11:30 น. รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

จากนั้น น าท่านเดินทางไป นาลันทา (Nalanda) เมืองหลักพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล นา ลันทา บางครั้งเรียกว่า นาลกคาม เป็นบ้านเกิดและที่นิพพานของพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้อง ขวา อยู่ในแคว ้นมคธ อยู่ห่างจากราชคฤห์ประมาณ 12 กิโลเมตร น าท่านนมัสการ หลวงพ่อ  องค์ด า ประดิษฐานอยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นพระพุทธรูปเกา่ แกศ่ ักดสิ์ ทิ ธทิ์ คี่ นไทย นับถือมาก ชาวบ้านที่นี่เรียกว่า เตลิยบาบา หรือหลวงพ่อน ้ามัน ว่ากันว่าใครขอพรอะไรก็จะ สมหวัง พระพุทธรูปสรา้งจากหนิ สดี าลักษณะงดงามมาก น าทา่ นเดนิ ทางสู่ เมืองไวสาลีเมือง หลวงของอาณาจกั รวชั ชีหนงึ่ ใน 16 แคว้นของชมพูทวีป เรียกกันหลายชอื่ ว่า ไวสาลี ไพสาลี หรือ เวสาลี ก็ได้ ในสมัยพุทธกาลเคยเป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทสี่ าคญั ยงิ่ อกี แหง่ หนงึ่

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม

พักที่ Vaishali Residency Hotel, Vaishali หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ไวสาลี - ป่ ามหาวัน – กสุ นิ ารา - วดั ไทยกุสนิ ารา

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

เชา้ น าท่านเดินทางไป กุฏาคารศาลาป่ ามหาวัน สถานที่ที่พระพุทธองค์ปลงพระชนมายุ สงัขาร เป็นสถานที่ที่ก าเนิดภิกษุณีรูปแรก เป็ นที่ที่ท าน ้ามนต์เป็ นที่แรก ที่นี่ยังมีเสาอโศก ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศอินเดีย แล้วน าท่าน เดนิ ทางตอ่ สู่ กุสนิ ารา

11:30 น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง เมอื่ ถงึกุสนิ ารา น าท่านไปนมัสการมกุฎพันธเจดีย์ (Makutabandana Stupa) สถานที่ ถวายพระเพลิงพระสรีระ สงัขารของพระพุทธเจา้ ซงึ่ ปัจจุบันเป็นซากเจดยี ท์ รงกลม แลว้ เดินทางไป วดั ไทยกุสนิ าราเฉลมิ ราชย ์ วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในวาระครองสริิราชสมบัติครบ 50 ปีและเฉลิมพระ ชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวพระราชทานชอื่ วัดให้ เชญิ ท่านร่วมท าบุญตามก าลังศรัทธา

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม พักที่ Metteye Residency, Kushinagar หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 กุสนิ ารา - ปรินิพพานสถูป – วัดไทย 960 – ลุมพินี(ประเทศเนปาล)

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ สงัเวชนยี สถานแหง่ ที่ 2 นมสัการสถานทปี่ รนิ พิ พาน ณ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีต้นสาละปลูกไว ้เป็นอนุสรณ์ นมัสการมหาปรินิพพานสถูป และเขา้ไปสักการะพระพุทธรูปปางอนุฏฐติ สหี ไสยาสน์คอื ปางเสด็จบรรทมครัง้ สดุ ทา้ยภายใน วหิ ารปรนิ พิ พาน เดมิเป็นอทุ ยานของมัลละกษัตรยิ์มสี ถปู และวหิ ารปรนิ พิ พาน ตน้ สาละซงึ่ เป็น สถานทปี่ รนิ พิ พาน ก็มปี ลกู เป็นสัญลักษณ์หลายต้น ท่านจะได้เห็นต้นสาละที่แท ้จริงที่นี่ สว่ นที่ สมัยก่อนนักปราชญ์ของเราแปลต้นสาละว่า“ต้นรัง”นั้น

ความจริงแลว้อาจเป็นตระกูลเดียวกัน แต่ไม่ใช่ตน้ รังตามที่เชื่อกัน น าท่านนมัสการองค์ ปรินิพพานสถูป มีลักษณะเป็นทรงบาตรคว ่าสูงใหญ่มีฉัตร 3 ชัน้ ตอนบนสุดได้พังลงมาเมื่อ ปลายปี 2506 ปัจจุบันเห็นเพียงครึ่งท่อน ถัดมาเป็นปรินิพพานวิหารพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขนาดใหญ่ ให้ท่านได้ร่วมกันท าสมาธิภาวนา

11:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

น าทา่ นเดนิ ทางสู่ ลุมพินี (เนปาล) (ใชเ้วลาเดนิ ทางประมาณ 4 – 5 ชวั่ โมง) ระหว่างทางให ้ท่านได้แวะเข้าห ้องน ้าที่วัดไทย 960******โปรดเตรียมหนังสอื เดนิ ทางไว ้ กับตัวท่านเพอื่ ประทับตราออกจากประเทศอนิเดยี เขา้สปู่ ระเทศเนปาล*****

วันที่ 5 ลุมพินี - สถานที่ประสูติ - เสาพระเจ้าอโศกมหาราช - มายาเทวีวิหาร - สระโบกขรณี- สาวัตถี

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม จากนั้น น าท่านเดินทางไปนมัสการ สงัเวชนยี สถานแหง่ ที่3 สถานทปี่ ระสูติซงึ่ เชอื่ กันวา่ บรเิวณที่ ประสูติของสทิ ธัตถราชกุมาร คือ จุดที่เสาพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งอยู่ยังมีข้อความภาษา พราหมีจารึกไว ้อย่างสมบูรณ์ เขยี นวา่ เป็นสถานทปี่ ระสตู ขิ อง องคส์ มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ น าท่านนมัสการมหามายา เทวีวิหาร (The Mahamaya Devi Temple) ภายในมศี ลิ าสลักภาพพุทธประวัตปิ างประสตู ิ เป็นรูปพุทธมารดาอยู่ในพระอริยิ าบถยนื พระหัตถข์ วาเหนี่ยวกงิ่ ไมส้ าละ มรีูปเจา้ชายสทิ ธัตถะ ออกมาทางปัสสะขวาของพระพุทธมารดา ด้านหน้ามหามายาเทวีวิหารมี สระ โบกขรณี (The Sacred Pond) ซงึ่ เป็นทสี่ รงสนานของพระนางสริมิ หามายาเทวกี ่อนและ หลัง ให ้ประสูติกาลพระกุมาร น าท่านเดินทางไปท าบุญที่ วัดไทยลุมพิน

11:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน................

น าท่านเดินทางกลับประเทศอินเดีย ******โปรดเตรียมหนังสอื เดนิ ทางไวก้ ับตัวท่านเพื่อ ประทับตราออกจากประเทศเนปาลเขา้สปู่ ระเทศอินเดีย***** ใชเ้วลาเดนิ ทางประมาณ 3-4 ช.ม. ...เดินทางถึง สาวัตถี(Sravasti) เมอื งโบราณในสมัยพุทธกาล มคี วามส าคัญในฐานะ ที่เป็นเมืองหลวงของแคว ้นโกศล รุ่งเรืองจากการที่เป็นชุมนุมการค้าขาย การทหาร เป็นเมือง มหาอ านาจใหญ่ควบคู่กับเมืองราชคฤห์แห่งแคว ้นมคธในสมัยโบราณ ปัจจุบันยังมีโบราณ สถานทสี่ าคัญปรากฏร่องรอยอยู่ คอื วัดเชตวันมหาวหิ าร (ซงึ่ พระพุทธเจา้เคยประทับอยถู่ งึ 19 พรรษา), บริเวณวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล, บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี (สถูป), สถานที่ พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ (หน้าวัดพระเชตวันมหาวิหาร), ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ แล้วเสด็จไป จ าพรรษา ณ สวรรคช์ นั้ ดาวดงึส์เพอื่ แสดงพระอภธิรรมโปรดพระพุทธมารดา เป็นตน

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม

พักที่ Platinum Residency Sravasti หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 สาวัตถี - วัดเชตวันมหาวิหาร - อนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านองคุลีมาล - พาราณสี

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

จากนั้น น าท่านไป วัดเชตวันมหาวิหาร สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมือง สาวัตถี บนที่ตั้งของเชตวันหรือสวนเจ้าเชตนอกเมืองสาวัตถี วัดนี้ดป็ นวัดที่พระพุทธเจ้า จ าพรรษามากที่สุดถึง 19 พรรษา และยังเป็ นสถานที่เกิดเรื่องราวต่างๆ ในคัมภีร์ทาง พระพุทธศาสนามากมาย น าท่านชม บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นเรือนทอี่ นาถบณิ ฑกิเศรษฐอี าศัยอยู่ เดิมมีนามว่า สุทัตตะเศรษฐี ท่านเป็ นเศรษฐีที่ใจบุญ ชอบช่วยเหลือคนตกยาก ท าใหท้ ่านถูกเรียกจาก ชาวเมืองสาวัตถีว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยากอนาถบิณฑิก เศรษฐี ได้ไปค้าขายและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์จนบรรลุเป็นพระโสดาบัน ท่านจึงมีศรัทธาสรา้ งวัดเชตะวันมหาวิหารถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น าท่านชม บ้านองคุลีมาล แต่เดมิ นัน้ องคลุ มิ าลชอื่ วา่ อหิงสกะ สามารถเรียนได้รวดเร็วอีกทั้งยังปรนนิบัติ อาจารยอ์ ยา่ งดีจนเป็นทรี่ ักใคร่ของอาจารยอ์ ยา่ งมาก เป็นเหตใุ หศ้ ษิ ยอ์ นื่ รษิ ยา จงึยยุ งอาจารย์ ว่าองคุลมิ าลคดิ จะท ารา้ย อาจารยจ์ งึคดิ จะก าจัดองคลุ มิ าลเสยี โดยบอกกองคุลมิ าลว่า ถา้จะ ส าเร็จวิชาตอ้ งฆ่าคนใหไ้ ด ้1,000 คนเสียก่อน องคุลิมาลจึงออกเดินทางฆ่าคน แล้วตัด นิ้วหัวแม่มือมาคล้องที่คอเพื่อให ้จ าได้ว่าฆ่าไปกี่คนแล้ว เหตุนี้เอง อหิงสกะจึงได้รับสมญานาม ว่า องคุลิมาล เมื่อฆ่าจนครบ 999 คน ก็มาพบพระพุทธเจ้า และได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ออกบวชเป็นพุทธสาวกในที่สุด

11:00 น. รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย น าท่านเดินทางไป พาราณสี(Varanasi) เมืองเก่าแก่กว่า 5,000 ปีไม่เคยรา้ง มีการสบื ทอดประเพณีของศาสนาพราหมณ์/ ฮนิ ดูอยา่ งตอ่ เนื่อง 20.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม พักที่ The Fern Hotel Varanasi หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 พาราณสี- สารนาถ - พุทธคยา

หมู่บ้านนางสุชาดา

............. น าท่านไปล่องเรือแม่น ้าคงคา แม่น ้าอันศักดสิ์ ทิ ธขิ์ องชาวฮนิ ดูชมการอาบน ้าลา้งบาป บูชา พระอาทิตย์ ชมการเผาศพริมฝั่งแม่น ้าคงคาที่กว่า 3,000 ปี ไฟไม่เคยดับ

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

08.30 น. น าท่านเดินทางไป สารนาถ สงัเวชนยี สถานแหง่ ที่ 4 สถานทแี่ สดงปฐมเทศนา อสิ ปิ ตน มฤคทายวัน เป็นการแสดงธรรมครัง้ แรกทมี่ ชี อื่ วา่ พระธัมมจักกัปปวัตตนสตู ร สักการะธัมเมกข สถูป ที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และ ฤษีโกณทัญญะบรรลุ โสดาบัน ทูลขอบวชเป็นพุทธสาวกรูปแรก และเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ครบองค์รัตนตรัย กราบสักการะยสเจตยี สถาน สถานทแี่ ห่งความไม่ขัดขอ้ ง ไม่มคี วามวุ่นวาย เป็นเจดยี ข์ นาดเล็ก มอี าคารสเี่ หลยี่ ม มุงไวเ้ป็นอย่างดีสถานทนี่ ี้เชอื่ กันว่าพระพุทธองค์ทรง แสดงอทิ ธาภนิ หิ ารโปรดพระยสกลุ บตุ ร ผูเ้ป็นบตุ รเศรษฐีแหง่ เมอื งพาราณสีดว้ยอนุปพพกิ ถา ในข้อธรรมที่แสดงทาน ศลี สวรรค์เนกขัมมะ กามาทนี พ ตามล าดับ เป็นผลให้ยสมาณพได ้ ดวงตาเห็นธรรม และใหบ้ ดิ าไดเ้ป็นปฐมอุบาสก มารดาและภรรยาไดเ้ป็นปฐมอุบาสกิ า ณ สถานทนี่ ี้อกี ดว้ย และน าท่านสู่พพิ ธิภัณฑส์ ารนาถ ทจี่ ัดแสดงและเก็บรักษาโบราณวัตถุทขี่ ุด คน้ ไดใ้นบริเวณสารนาถเช่น พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์เทวรูป เครื่องใชส้ อยในยุคนั้น โดยเฉพาะอยา่ งยงิ่ ปฏมิ ากรรมทเี่ ป็นเลศิ คอื พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาทงี่ ดงามยงิ่ นัก สงิหอ์ ัน เป็นตราราชการแผ่นดินของอินเดีย

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม บ่าย หลังอาหาร น าทา่ นเดนิ ทางกลับสู่ พุทธคยา โดยทางรถ (ใชเ้วลาโดยประมาณ 6 ชม.) 19.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม พักที่ Mahabodhi Hotel, Bodhgaya หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 พุทธคยา - กรุงเทฯ

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม เชา้ น าทา่ นไปกราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์และ พระพุทธเมตตา อีกครั้งก่อนเดินทางกลับ เมืองไทย แล้วน าท่านชม บ้านนางสุชาดา ผู้ที่ ถวายข้าวมธุปายาส (ข้าวที่หุงด้วยนมโคล้วน) ให ้กับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ระหว่างทางไป บ้านนางสุชาดาจะต้องนั่งรถผ่านแม่น ้าเนรัญชรา ซงึ่ เป็นสถานที่ส าคัญทางศาสนาที่พระศาสดา ได้รับการถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองค า จากนางสชุ าดาและพระองคไ์ ดอ้ ธษิ ฐานจติเสยี่ งทายหากพระองคท์ า่ นสามารถตรัสรูไ้ด ้ขอให้ ถาดทองค าลอยทวนสายน ้า

 


Send Your Package Query